“คอร์รัปชั่น: สถานการณ์การแก้ปัญหาและการอยู่รอด”

 

วิทยากร : วสันต์ ภัยหลีกลี้ , ดร. ประชา คุณธรรมดี , ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา

สถานที่ : หอประชุม หอสมุดป๋วยอึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโดย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

กล่าวเปิดงาน (1/5)

 

ช่วงเสวนา (2/5)

 

ช่วงเสวนา (3/5)

 

ช่วงเสวนา (4/5)

 

ช่วงเสวนา (5/5)