ผิว พูสวัสดิ์

 

อาลัยรัก คุณผิว พูสวัสดิ์

คุณผิวเป็นเพื่อนข้าราชการรุ่นน้องผม แต่ได้มีความสนิทสนมกันมากเพราะอยู่ในอาชีพเศรษฐศาสตร์ด้วยกัน ได้ร่วมคิดกันหลายเรื่อง และร่วมประชุมกันเป็นประจำทั้งในทางราชการและส่วนตัว ส่วนมากความคิดความอ่านมักจะตรงกัน

เมื่อคุณผิวได้เป็นอธิบดีกรมวิเทศสหการ ไม่ว่าผมจะมีเรื่องอันใดที่สนใจกำลังจะศึกษาหรือกำลังจะไปประชุม คุณผิวจะต้องหาเอกสารเรื่องเหล่านั้นส่งมาให้อ่านเสมอ เท่าที่จำได้ คือ การพัฒนาชนบท การศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนเรื่องการเงิน การธนาคาร และการคมนาคม ทั้งนี้ โดยผมมิต้องออกปากขอร้อง เพียงแต่คุณผิวทราบก็จัดการให้แล้ว

เมื่อผมไปวิจัยและสอนอยู่ที่เคมบริดจ์ในระหว่างที่มีการ “ปฏิวัติรัฐประหาร” ในเมืองไทยโดยผู้เผด็จการ คุณผิวก็ได้ติดต่อผมอยู่เสมอ เมื่อเห็นว่าทางผู้มีอำนาจขณะนั้นคุกคามและคิดร้าย คุณผิวก็ยังพยายามลงข่าวและหนังสือเอกสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผมอยู่เนือง ๆ เมื่อส่งให้ทางตรงไม่ปลอดภัย ก็ใช้วิธีส่งทางอ้อม มีความเสี่ยงภัยอยู่ไม่น้อย ข้อนี้เป็นเรื่องที่จะลืมไม่ได้

ในฐานที่เป็นอธิบดีในระหว่างเวลาที่บ้านเมืองยุคเข็ญ และภายในหน่วยราชการต่าง ๆ ก็มีความยุ่งยากมิใช่น้อย คุณผิว พูสวัสดิ์ สามารถดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยสมรรถภาพและสุจริต สามารถให้ความร่มเย็นและยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และแผ่เมตตา มีความอารีอารอบโดยทั่วไป

อารมณ์เยือกเย็น และอารมณ์ขันของคุณผิว เป็นที่รู้จักกัน และเป็นสิ่งชวนให้เพื่อนฝูงมีความรักใคร่อย่างกว้างขวาง

ด้วยเหตุเหล่านี้ จึงเป็นที่เสียดายนักที่คุณผิวอายุสั้น ผมขอร่วมทุกข์โศกด้วยบุตรภรรยาญาติพี่น้องของคุณผิว พูสวัสดิ์และขอแสดงความอาลัยรักอย่างสุดซึ้งไว้ ณ ที่นี้

 

๗ ตุลาคม ๒๕๑๗