สาคร เอมโอชะ

 

อาลัยคุณสาคร เอมโอชะ

ชีวิตการทำงานของคุณสาคร เอมโอชะ มีความสัมพันธ์กับการเงินและการธนบัตรอย่างใกล้ชิด เดิมรับราชการที่กระทรวงการคลัง สังกัดกองเงินตรา ซึ่งกองเงินตรานี้ ต่อมาโอนมาธนาคารแห่งประเทศไทย กลายเป็นฝ่ายออกธนบัตร หลังจากนั้นคุณสาครโอนไปรับราชการในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวเงินและบัญชีของฝ่ายออกธนบัตรธนาคาร

คุณสาคร เอมโอชะ เริ่มเข้าเป็นพนักงานแท้ ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๘๘ ทำหน้าที่พิสูจน์และรับแลกธนบัตรในฝ่ายออกบัตรธนาคารและได้อยู่ประจำทำงานในฝ่ายออกบัตรธนาคารจนอายุ ๖๕ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ จึงได้พ้นจากงานไปเพราะเหตุสูงอายุ ทั้งนี้ธนาคารได้ต่ออายุการทำงานให้หลายครั้งตลอดมา นอกจากจะได้เคยรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพิสูจน์ ในส่วนใช้แลกแล้ว คุณสาครได้รับมอบหมายความไว้วางใจให้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าใช้แลกในวาระสุดท้ายด้วย

คุณสมบัติพิเศษของคุณสาคร เอมโอชะ ที่บุตรและหลานผู้สืบตระกูลต่อไปพึงสำเหนียกคือ ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เป็นที่ไว้วางใจอย่างสนิทของผู้ใหญ่ทั้งหลายในธนาคาร และความรอบรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการพิสูจน์ธนบัตร ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ คุณสาครได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความอุตสาหะวิริยะตลอดมา คุณสมบัตินี้สมควรที่พนักงานปัจจุบันและอนาคตจะถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

นอกจากจะเป็นพนักงานผู้มีอาวุโสแล้ว คุณสาครยังมีความสนิทสนมในวงงานของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในขณะนี้มีบุตรที่เข้ารับตำแหน่งในฝ่ายและสำนักงานต่าง ๆ ของธนาคารอยู่ถึง ๕ คน[1]

ในส่วนตัวของผมได้มีความคุ้นเคยวิสาสะกับคุณสาคร เอมโอชะเป็นเวลานานปี รู้จักเลื่อมใสในความเป็นผู้ใหญ่ที่ซื่อสัตย์ของคุณสาครเป็นอย่างยิ่ง นอกจากที่จะเคารพในความชำนาญพิเศษของคุณสาครในหน้าที่การงานและซาบซึ้งในความอัธยาศัยไมตรีของคุณสาครที่มีต่อผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีแล้ว

เมื่อคุณสาคร เอมโอชะออกจากงานไปด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อใดที่ได้รับเชิญให้มาเยี่ยมธนาคารฐานเป็นพนักงานบำนาญ คุณสาครก็ยินดีมาวิสาสะสนทนากับพวกเราอยู่ไม่ขาดทุกปี ผมมาสังเกตไม่เห็นคุณสาครก็เมื่อมีการชุมนุมพนักงานบำนาญประจำปี ๒๕๑๑ เมื่อเดือนธันวาคมที่แล้ว สอบถามจึงได้ความว่าถึงแก่กรรมเสียแล้ว ยังความเศร้าสลดอาลัยให้แก่เพื่อนฝูงและผมเป็นอย่างมาก

ในนามของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน และในฐานเป็นผู้ชอบพอส่วนตัวกันผมขอสดุดีความซื่อสัตย์สุจริต ความวิริยะอุตสาหะ และความมีอัธยาศัยไมตรีอันดีของคุณสาคร เอมโอชะ ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอให้เกียรติคุณความดีของคุณสาคร เอมโอชะ จงอยู่ยงคงทน เป็นที่ภาคภูมิและเป็นแบบฉบับอันดีของบุตรหลานและพนักงานอื่น ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยสืบไป

                                                                                                                                                         มีนาคม ๒๕๑๒

 

 

[1]           ได้แก่ จำนง สิริจิตต์ สมจิตต์ วัฒนา และงามพิศ