สิริ ปกาสิต

 

คำไว้อาลัย คุณสิริ ปกาสิต

ผมรู้จักคุณสิริ ปกาสิต ๓ ระยะด้วยกัน เป็นเวลาตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายคาบ ๔๐ ปี ในระยะแรกรู้จักในฐานะเพื่อนนักเรียนอัสสัมชัญ แต่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันนัก เพราะคุณสิริ เป็น “เด็กใน” และผมเป็น “เด็กนอก” และอีกประการหนึ่งคุณสิริเป็นรุ่นพี่ แม้จะอยู่ในแผนกฝรั่งเศสด้วยกัน ก็เพียงแต่รู้ว่าใครเป็นใครเท่านั้น

ต่อมาเมื่อผมเริ่มเข้ารับราชการในกรมบัญชีกกลางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ คุณสิริเป็นหัวหน้ากองงบประมาณแล้ว ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกันพอสมควร เฉพาะอย่างยิ่งในฤดูทำงบประมาณ รู้สึกมีความเลื่อมใสนิยมคุณสิริในฐานที่เป็นผู้รอบรู้ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานงบประมาณเป็นอย่างดี กับเป็นผู้ที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำด้วยอารมณ์เยือกเย็น และมีความกรุณาปรานีเป็นส่วนบุคคล เกิดความรักใคร่สนิทสนมกันฉันมิตร จนกระทั่งผมย้ายมารับราชการทางสำนักปลัดกระทรวงการคลัง แล้วก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมิได้ขาด

ในระยะที่ ๓ เมื่อเริ่มตั้งสำนักงบประมาณในปี ๒๕๐๒ ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ และคุณสิริเป็นรองผู้อำนวยการ ความสนิทสนมก็ยิ่งทวีขึ้นเป็นอันมากเพราะผมมักจะไม่ใคร่ได้อยู่สำนักงาน ถ้าไม่ไปต่างประเทศ ก็มักจะอยู่ที่สำนักงานอื่น คุณสิริกระทำหน้าที่รองผู้อำนวยการได้อย่างน่าชื่นชม ผมวางหลักการไว้ คุณสิริต่อเติมเนื้อหนังให้ ผมเพ่งเล็งในหลักเศรษฐกิจ คุณสิริวางแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักนั้น ๆ ผมรู้แต่วิธีการงบประมาณของต่างประเทศ คุณสิริจูงเข้าแนววิธีการของไทย หรือมิฉะนั้นก็โน้มวิธีการไทยเข้าสู่วิธีการสากล ผมอยู่ต่างประเทศ คุณสิริก็เขียนรายงานตามไปด้วยลายมืองามของตนเอง ๕ หน้าบ้าง ๑๐ หน้าบ้าง มีปัญหาก็หารือไป ถ้าราชการงบประมาณในระยะ ๓ ปีแรกของสำนักงบประมาณเป็นไปโดยดีและมีประโยชน์ อานิสงส์ส่วนใหญ่ต้องได้แก่คุณสิริในฐานที่สามารถรวบรวมเพื่อนร่วมงานที่ดี วางรากฐานของราชการส่วนนี้ให้มั่นคง จนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสืบไป

ความโอบอ้อมอารีและเมตตาจิตของคุณสิริ ปกาสิต เป็นที่จับใจของบุคคลทั่วไป นิสัยสนุกสนานร่าเริงทำให้คุณสิริมีเพื่อนมาก ในฐานที่ผมเป็นเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณสิริ ผมขอฝากอาลัยคุณสิริไว้ด้วยคุณธรรมของคุณสิริดั่งพรรณนามาข้างต้น

 

๑๕ สิงหาคม ๒๕๐๙

พิมพ์ครั้งแรกใน อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสิริ ปกาสิต มวม., ปช., ทจ. อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๐๙.