เกษม ศรีพยัคฆ์

 

สดุดี คุณเกษม ศรีพยัคฆ์

เมื่อระลึกถึงคุณเกษม ศรีพยัคฆ์ ข้อที่เห็นเด่นประจักษ์ก็คือ คุณธรรมของท่านหลายประการ เช่น ความเด็ดเดี่ยวในหลักการอันชอบ ความอุตสาหะมานะรักเรียนรักศึกษา ไมตรีจิตและความโอบอ้อมอารี

เมื่อระลึกถึงผลงานของคุณเกษม ศรีพยัคฆ์ ในด้านธนาคารแห่งประเทศไทย ก็เป็นที่แจ้งชัดอยู่ว่า คุณเกษมได้ทิ้งมรดกอันประเสริฐไว้ในวงการเศรษฐกิจของชาติอย่างน้อย ๒ ประการ คือ เสถียรภาพแห่งการเงิน และเครื่องมือสำหรับวางนโยบายก้าวหน้าเพื่อพัฒนาระบบการเงินและการธนาคาร

ในหนังสือเล่มนี้ ท่านผู้ที่ได้เคยร่วมงานกับคุณเกษม ศรีพยัคฆ์ ในธนาคารแห่งประเทศไทย ได้บรรยายคุณธรรมและผลงานของคุณเกษมไว้โดยแจ่มแจ้งเป็นกตเวทิตาประการหนึ่ง เป็นการประกาศเกียรติคุณเพื่ออนุสรณ์คนดีของไทยประการหนึ่ง ละจดหมายเหตุสำหรับนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิจัยเป็นประโยชน์สืบไปอีกประการหนึ่ง

คุณเกษม ศรีพยัคฆ์ เคยปรารภเสมอว่า ท่านมีพื้นอาชีพมาจากการรถไฟการเดินรถไฟนั้นอาศัยราง เมื่อมีราง ก็เดินตามราง และเดินตามกาละและเทศะ เมื่อท่านมาทำงานด้านการธนาคาร ท่านก็ใช้คุณธรรมของท่านวางเป็นรางสำหรับเดินให้อยู่ในทำนองคลองธรรม ท่านก็ใช้ความขยันหมั่นเพียรของท่านสร้างและประกอบความรู้ด้านการธนาคาร เสมือนสร้างหัวรถจักรให้มีกำลังแรง ท่านใช้ความเมตตากรุณาของท่านสร้างรถโดยสารและรถบรรทุกให้ผู้ร่วมงานกับท่านได้ดำเนินไปสู่ความเจริญและความมีประโยชน์ พวกเราทุกคนในธนาคารแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นบุญวาสนายิ่งนักที่ได้มีโอกาสรับใช้ท่าน และร่วมงานกับท่านตลอดมา                      

 

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๘

พิมพ์ครั้งแรกใน นโยบายการเงินการคลัง ๒๔๙๘-๒๕๐๒ พื้นฐานความเจริญทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเกษม ศรีพยัคฆ์ อดีตผู้ว่าการ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพ-ศิรินทราวาส วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๘.