มนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

 

อาลัยรักคุณมนูเสรี สนิทวงศ์

 

ความอาลัยรักคุณมนูเสรีนั้นมีมากกว่าที่จะพรรณนาได้ ความรู้สึกในหัวใจย่อมแปลออกมาเป็นถ้อยคำที่สมบูรณ์มิได้ แม้จะพยายามเขียนให้ดีให้ชัดสักปานใด ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับความรู้สึก แต่ผมใคร่ขอถือโอกาสนี้จารึกถ้อยคำให้เป็นประจักษ์พยานไว้บ้าง

คุณมนูเสรีเป็นเพื่อนที่ดียิ่ง เมตตากรุณามีอัชฌาสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กิริยามารยาทเป็นที่ชอบของมิตรสหายทั่วไป ผมไม่เคยได้ฟังคุณมนูเสรีนินทาใครและไม่เคยได้ยินเพื่อนฝูงนินทามนูเสรีแม้แต่น้อย

คุณมนูเสรีมีความสัตย์สุจริต ซื่อตรง ไว้ใจได้โดยไม่มีข้อสงวน เห็นได้จากความประพฤติ เห็นได้จากการวินิจฉัยงาน ยึดถือความยุติธรรมเป็นหลัก เป็นผู้มั่นคงในหลักการ แต่ไม่ก้าวร้าวออกความเห็นเหยียดหยามผู้ใด ผู้ใหญ่ก็รัก ผู้น้อยก็นิยม

คุณมนูเสรีมีความรู้และวิจารณญาณดี ปัญหาสิ่งใดที่นำมาแสดงหรือปรึกษา มีความเห็นประกอบพร้อมทันที และมีความเห็นที่มักจะได้รับความเห็นชอบจากผู้รับปรึกษา ผมยืนยันได้เพราะได้สังเกตอยู่ใกล้ชิดเป็นเวลานานพอ

คุณมนูเสรีเป็นผู้ขยันขันแข็งในการงาน มีความกล้าหาญมานะอุตสาหะ เรื่องใดยากก็หมั่นใช้ความคิด หมั่นหารือ หมั่นดำเนินการจนสำเร็จ ไม่ได้ดังใจสัก ๑๐ ก็ได้ตามหลักการสัก ๕ ไม่ได้เรื่องเร็วก็เพียรเทียวไปเทียวมาจนประสบผล

เมื่อสรุปข้อต่าง ๆ ข้างต้นนี้แล้ว ประกอบกับข้อที่ทราบมาทางด้านอื่นว่า คน ๆ นี้เป็นบุตรที่ดี เป็นสามีที่ดี เป็นพี่น้องที่ดีแล้ว รวบรวมได้ว่าเป็นรัตนบุรุษ

 

ตุลาคม ๒๕๐๕

 

พิมพ์ครั้งแรกใน อาลัย...มนูเสรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ในการพระราชทานเพลิงศพ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๕