เต็ม สุวิกรม

 

อาลัยรัก คุณเต็ม สุวิกรม

คุณเต็ม สุวิกรม เป็นธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่นมกราคม ๒๔๗๙ รุ่นเดียวกับผม เป็นผู้ที่ผมเคารพมากที่สุดผู้หนึ่งว่าเป็นบัณฑิตแท้

คุณเต็ม เคยรับราชการครู เป็นอัยการ เป็นข้าราชการในกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการกองการสามิต คุณเต็มได้ปฏิบัติราชการทุกหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่และเห็นอกเห็นใจบุคคลทั่วไป ผมทราบลักษณะบัณฑิตข้อนี้ของคุณเต็มดี เพราะเป็นข้าราชการกระทรวงเดียวกัน

ลักษณะบัณฑิตอีกข้อหนึ่งของคุณเต็ม สุวิกรม คือเป็นผู้ใฝ่เรียนขวนขวายหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอ มิใช่เพื่อลาภยศส่วนตัว แต่เพื่อประโยชน์แก่ราชการ ผมจำได้ว่าคุณเต็มได้ไปรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมในประเทศอังกฤษ ขณะที่ผมรับราชการอยู่ที่สถานเอกอัคร-ราชทูตไทยในลอนดอนเมื่อปี ๒๕๐๐ และหลังจากนั้นก็ยังเห็นแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยมา

ความสันโดษเป็นลักษณะบัณฑิตอีกประการหนึ่งของคุณเต็ม ไม่คิดมักใหญ่ใฝ่สูง ไม่ประจบประแจงผู้ใด ต้องการได้สิ่งที่พึงจะได้ ความจริงตำแหน่งที่คุณเต็มควรจะได้ในราชการนั้นสูงกว่าตำแหน่งที่ได้รับจริง แต่ก็ไม่วิ่งเต้น และรับราชการตลอดมาด้วยความเต็มใจ

คุณเต็มเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งเป็นบัณฑิตลักษณะอีกประการหนึ่ง ไม่ว่าเพื่อนยศจะสูงหรือต่ำ จนหรือมี คุณเต็มก็ปฏิบัติต่อทุกคนเสมอกัน ความรักเพื่อนก็เสมอต้นเสมอปลาย การนัดพบเพื่อนร่วมรุ่นมักจะไม่ขาดนัด

บัณฑิตเกิดมาเพื่อธรรมะและเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก คุณเต็มเป็นบัณฑิตโดยลักษณะนี้ แม้จะได้ออกจากราชการเมื่อครบเกษียณอายุแล้ว คุณเต็มก็ได้อุทิศชีวิตเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไปบรรยายธรรมในเรือนจำให้นักโทษและผู้ต้องหาฟังเป็นประจำ

พวกเราทั้งหลาย ธรรมศาสตร์บัณฑิตที่มีวาสนาได้ร่วมรุ่นกับคุณเต็ม สุวิกรม ขอแสดงความเสียดาย อาลัยรักคุณเต็ม สุวิกรมและขอร่วมทุกข์กับคุณมาลี สุวิกรม ในความเศร้าโศกเนื่องมาจากเหตุมรณะอันเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้สำหรับพวกเราทุกคน

 

ไม่ทราบวันเดือนปีที่เขียน