การบูรณะชนบท

หัวข้อการบรรยายสำหรับสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร์

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๗

 

 

 

๑. จุดมุ่งหมายในการบูรณะชนบท

(๑) รายได้ของชาวชนบทเพิ่มขึ้นในอัตราที่พึงพอใจ

(๒) ความจำเริญของรายได้ชาวชนบทจะต้องเป็นไปโดยมั่นคงและเสถียรภาพ

(๓) ชาวชนบทจะต้องสามารถช่วยตนเองได้ และสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้(ดูบทความ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชนบท)

 • การเพิ่มรายได้ไม่เหมือนกับการพัฒนา การพัฒนามีความหมายกว้างกว่าการเพิ่มรายได้ หมายถึงการอยู่ดี กินดี ครองชีวิตดี แต่การเพิ่มรายได้เป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนา เพราะความยากจนทำให้มนุษย์เสื่อมความเป็นมนุษย์ (debase humanity)
 • พัฒนาเพื่อประโยชน์ (ก) ทางวัตถุ (ข) ทางปัญญา (ค) ทางศีลธรรม

(ดูภาคผนวกของบทความ ข้อคิดเรื่องการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับ ค.ศ. ๑๙๘๐ หัวข้อ メการอยู่ดีกินดีของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนモ)

 • การเน้นพัฒนาชนบท ไม่ใช่ว่าจะต้องเพิกเฉยความยากจนของคนในเมือง แต่ชาวชนบทมีมากกว่า จึงเป็นเรื่องสำคัญกว่าโดย
  นัยนี้ และการขจัดความยากจนในเมืองนั้น มีลักษณะแตกต่างกับการพัฒนาชนบทอยู่บ้าง

๒. อุปสรรคในการบูรณะชนบท

・  ดูบทความ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาชนบท ในหัวข้อนี้

 • นอกจากนั้น ยังมีลักษณะของโครงการพัฒนาของรัฐบาลซึ่งเป็นขั้นพื้นฐาน (infrastructure) และลักษณะการทำงานของข้าราชการและระบบรวมอำนาจ

๓. วิธีการบูรณะชนบทของเอกชน นักศึกษาและมหาวิทยาลัย

 • งานของนิสิตนักศึกษาพัฒนา
 • งานของเอกชนกลุ่มต่างๆ เช่น โครงการสารภีของบริษัทเชลล์ โครงการของสภาสงเคราะห์ งานของสภาคาทอลิก งานของสภาคริสตจักร ฯลฯ
 • งานโครงการบัณฑิตอาสาสมัคร (ป.บ.อ.) เปรียบเทียบกับงานในประเทศอื่นๆ แทนซาเนีย เอธิโอเปีย อินโดนีเซีย เนปาล และเปรียบเทียบกับงานของกรมพัฒนาชุมชน
 • งานในประทศอื่นๆ เช่น JCRR ในไต้หวัน, Puebla ในเม็กซิโก, Ourangabad ในอินเดีย, Comilla ในบังกลาเทศ, ระบบของอิสราเอล, ระบบคอมมูนของจีนแดง เป็นต้น
 • งานของมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม-
  ราชูปถัมภ์

 

    หลักการ (๑) การเพิ่มรายได้

                           (๒) อนามัย          

                           (๓) การศึกษา        

                           (๔) อรรถประชาภิบาล

    วิธีการ               ทีมพัฒนากรไปอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้าน

    วัตถุประสงค์         ช่วยให้ชาวชนบทช่วยตัวเองและสามารถ
                                    ช่วยซึ่งกันและกัน

๔. ความจำเป็นของรัฐบาล

 • การพัฒนาขั้นพื้นฐาน ถนน เขื่อน ชลประทาน การวิจัย
  สินเชื่อ
 • การรักษาความสงบเรียบร้อย
 • การภาษีอากร การบริการสาธารณูปการ และการให้มีงานทำ
 • การจัดระบบการใช้ที่ดิน: เช่า (land tenure), จัดรูปที่ดิน (land consolidation), ปฏิรูปที่ดิน (land reform)

๕. การผสมงานของรัฐบาลกับเอกชน

โครงการบูรณะชนบทสมบูรณ์แบบในลุ่มแม่กลองของมหา-
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหิดล และธรรมศาสตร์