ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

บทบาท อ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธปท

 

News แนะคนรุ่นใหม่ยึดหลัก ป๋วย อึ๊งภากรณ์