จดหมายลาออกจากผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (2507)

ในปี 2492 อาจารย์ป๋วยเดินทางกลับประเทศไทย และเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเศรษฐกร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับเงินเดือนประมาณ 1,600 บาท ต่อมาในปี 2495 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยฝ่ายวิชาการของปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย จนถึงปี 2496 ก็ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีปัญหามากในสมัยนั้น กลับมีเสถียรภาพมากขึ้น วันที่ 25 ธันวาคม 2496 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ดร.ป๋วย พ้นจากตำแหน่งรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ต่อมา ความขัดแย้งรัฐบาลกับพระบริภัณฑ์ยุทธกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงทำให้ ดร.ป๋วย ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจการคลัง ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยในอังกฤษ ในปี 2499 และยังได้เป็นผู้แทนไทยประจำคณะมนตรีดีบุกระหว่างประเทศ ทำให้ไทยสามารถขายแร่ดีบุก เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศได้มากขึ้น

ในปี 2502 จอมพลสฤษดิ์ แต่งตั้งให้ ดร.ป๋วย เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอีกตำแหน่งหนึ่ง เมื่อต้องไปรับตำแหน่งคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีดำริจะลาออกจากตำแหน่งธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยเหตุผลว่าได้วางรากฐานให้กับธปท. และไม่มีเวลาเต็มที่ แต่จดหมายลาออกก็ไม่เป็นผลเนื่องจากจอมพลถนอม นายกรัฐมนตรีได้ยับยั้งไว้ ก่อนที่จะสัมฤทธิ์ผลอีกครั้งในปี 2514

 

ฉบับพิมพ์ดีด

 

ฉบับลายมือ