Le Frire . Hilaire

ฟรองซัว ตูเวอเน (ฝรั่งเศส: François Touvenet) หรือที่รู้จักในนาม ฟ.ฮีแลร์ (F. Hilaire) หรือ เจษฎาจารย์ฮีแลร์ (18 มกราคม 2424-3 ตุลาคม 2511) เป็นนักบวชคณะภราดาเซนต์คาเบรียล เจ้าของสมญานาม “ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ” ได้รับการยกย่องในด้านความแตกฉานภาษาไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านเป็นชาวฝรั่งเศสมาแต่กำเนิด จนเมื่อมาอยู่ที่ประเทศไทย ท่านก็ศึกษาภาษาไทยจนแตกฉานและสามารถแต่งหนังสือเรียนภาษาไทยให้เด็กไทยเรียนได้ นามว่า “ดรุณศึกษา”

อาจารย์ป๋วยมีความผูกพันกับท่าน ฟ.ฮีแลร์ เป็นอย่างมาก ทั้งในตอนที่เรียนหนังสือ และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ท่าน ฟ.ฮีแลร์ ต้องออกจากเมืองไทยและไปพำนักที่อินเดีย ขณะอาจารย์ที่ป๋วย เป็นเสรีไทย สายอังกฤษ คำกล่าวสดุดี ฟ.ฮีแลร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2511 ณ หอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก อาจารย์ป๋วยเขียนขึ้นเป็นภาษาฝรั่งเศสต่อมาได้ตีพิมพ์ในวารสารสยามสมาคม 2511

 

ฉบับภาษาไทย

 

ฉบับภาษาฝรั่งเศส