จดหมายลาออกจากคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ป๋วยเข้าดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2507 ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (2502-2514) ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (2505-2510)

การมารับตำแหน่งคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะท่านเห็นความสำคัญของการศึกษา เมื่อเป็นคณบดี นโยบายสำคัญคือการสร้างอาจารย์ประจำ การพัฒนาห้องสมุด รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยให้เหตุผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเปลี่ยนไปมาก และอีกเหตุผลหนึ่งคือการที่ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ต่ออายุการเป็น Visitting Fellow ผู้ที่เป็นคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คนต่อมาคือ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี