ความรู้เรื่องเมืองไทย

บทความชิ้นนี้เขียนขึ้นในปี 2520 ภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 อาจารย์ป๋วยได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยที่มีข้อมูลตรงข้ามกับรัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร ที่ปิดกั้นและบิดเบือนข้อมูล

อาจารย์ป๋วยได้ให้ภาพก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งประเทศไทยอยู่ใต้อำนาจเผด็จการทหาร และการลุกขึ้นสู้ของประชาชน กำเนิดรัฐธรรมนูญ 2517 ที่อยู่ได้ไม่นานก็เกิดรัฐประหารนองเลือด 6 ตุลาคม 2519 และการเติบโตของกองกำลังติดอาวุธเพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ ท่านได้เสนอทางออกเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากความรุนแรงทั้ง 2 ขั้ว