ผู้หญิงในชีวิตของผม-แม่

ข้อเขียนชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของปาฐกถา “เหลียวหลัง แลหน้า” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของอาจารย์ป๋วยกล่าวถึงแม่ นางเซาะเซ็ง อึ๊งภากรณ์ (สกุลเดิม แซ่เตียว) ในแง่ต่างๆ ได้แก่ ประวัติส่วนตัวของแม่ นิสัยของแม่ การอบรมลูก ปัญหาเศรษฐกิจของแม่ คาถาของแม่ ได้แก่ความมานะเด็ดเดี่ยว ความรักอิสระและเสรีภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ท้ายบทความได้กล่าวถึงภรรยาของท่านกับของขวัญวันเกิดที่พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยนำมามอบให้ท่าน